Kresba 5

Základní informace

Poslání

Naším posláním je:

 • ochrana dětí, prosazování a podpora jejich nejlepšího zájmu
 • všestranná podpora pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině. S těmito rodinami uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje
 • podpůrnými a vzdělávacími aktivitami pomáhat vytvářet v pěstounských rodinách bezpečné, laskavé a harmonicky podnětné zázemí pro jejich zdárný vývoj
 • doprovázet pečující osoby a děti svěřené do jejich péče v náročných životních situacích a být jim rádcem, pomocníkem a oporou v každodenním životě
 • veřejně podporovat propagaci náhradní rodinné péče v České republice

 

Cíle

Hlavním cílem Prima rodiny je:

 • předcházet sociálnímu osiření dětí

Dílčími cíli Prima rodiny jsou:

 • zvyšování kvality života dětí v pěstounských rodinách, budovat jejich zdravou identitu a zdravý vývoj
 • podporování rodinných vazeb dítěte
 • zvyšování kompetencí pečujících osob v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče

Těchto cílů chceme dosáhnout:

 • poskytováním kvalitních a profesionálních služeb
 • kladením důrazu na vysokou odbornost a lidský přístup
 • aktivitami Prima rodiny, které jsou zaměřeny na podporu pečujících osob, rozvoj jejich kompetencí a péči o jim svěřené dítě

 

Cílová skupina

 • děti - Prima rodina je povinna dle §8 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí poskytnout pomoc každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv. Dítě má právo o pomoc požádat i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
 • děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči
 • pečující osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče s Prima rodinou v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje
 • široká veřejnost v rámci propagace náhradní rodinné péče na území České republiky
 • zájemci o náhradní rodičovství v rámci České republiky

 

Zásady činnosti

Prima rodina při své činnosti uplatňuje následující zásady a přístupy:

 • Zásada ochrany lidských práv a svobod - zaměstnanci Prima rodiny důsledně dodržují lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně práva na soukromí, důstojnost a rodinný život
 • Zásada respektu a nediskriminace - zaměstnanci Prima rodiny ctí různorodost, respektují individuální potřeby jednotlivých dětí a rodin a prosazují rovný přístup a příležitosti. Osoby z cílové skupiny jsou vnímány jako rovnocenní partneři při činnostech zajišťovaných Prima rodinou. Je respektována identita dítěte
 • Zásada bezpečné péče - zaměstnanci Prima rodiny kladou důraz na kvalitu péče, bezpečný a zdravý vývoj dítěte a stabilitu prostředí. Chrání děti před zneužíváním, zanedbáváním a týráním
 • Zásada profesionality a odbornosti - zaměstnanci Prima rodiny splňují požadavky odborné způsobilosti pro účely poskytování sociálně – právní ochrany dětí dle § 49a Zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V rámci své práce se každý rok vzdělávají v problematice náhradní rodinné péče v minimálním rozsahu 24 hodin
 • Zásada spolupráce - zaměstnanci Prima rodiny aktivně spolupracují s dalšími pracovníky, organizacemi a orgány veřejné správy, které se podílejí na ochraně ohrožených dětí a práci s náhradními rodinami
 • Zásada důvěrnosti - zaměstnanci Prima rodiny dodržují zásady mlčenlivosti a ochrany osobních a citlivých údajů
 • Zásada sdílení - Prima rodina rozvíjí odbornou sociální práci s náhradními rodinami a dobrou praxi, kterou sdílí jak uvnitř obecně prospěšné společnosti, tak s dalšími spolupracujícími subjekty
 • Zásada nejlepšího zájmu dítěte - Prima rodina dbá při své činnosti na blaho a nejlepší zájem dítěte
 • Zásada participace dítěte - Prima rodina vždy zjišťuje názor dítěte, přikládá mu váhu a věnuje mu patřičnou pozornost. Dítě je přiměřeným způsobem informováno o všech záležitostech, které se ho týkají
 • Zásada podpory identity dítěte a vztahu s přirozeným sociálním prostředím - zaměstnanci Prima rodiny respektují a podporují kontakt dítěte s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami a začleňování dítěte do přirozeného sociálního prostředí

 

Hlavní činnost

Prima rodina na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje doprovází pěstounské rodiny a je pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Prima rodina poskytuje následující služby:

 • uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou u uzavřených dohod v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje
 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny na území České republiky

 

Prima rodina info 1
Prima rodina info 2

 

Kresba 4