Kresba 5

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NAŘÍZENÍ GDPR

Informace

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává Vaše osobní údaje.

 

Správce osobních údajů

Prima Vizus, o.p.s.
Dolnická 21, Cheb 350 02
IČO: 29113971
Zastoupen ředitelem: MUDr. Ing. Robertem Plachým

 

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Doba uchovávání osobních údajů v naší evidenci

Vaše osobní údaje budou v naší evidenci uloženy po dobu stanovenou našimi vnitřními předpisy, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 

Právo

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • odstranili Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 

 

Můžete nás požádat

  • abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje
  • o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů
  • o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

Můžete nás požádat o přístup k údajům jiné osoby

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 

Žádost

Přijímáme žádost o informace v listinné podobě.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Žádost musí být podepsána ověřeným podpisem (obecní úřad, notář).

Jiný způsob ověření není přípustný.

 

Odpověď na žádost

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do 30 dnů od obdržení žádosti. V některých složitých případech však může být lhůta prodloužena.

 

Platba

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

Pokud máte dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovány správně

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovány v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit na správce ochrany osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n, web: https://www.uoou.cz

 

Kresba 4